Les mancances. TARRÉS, Pere, El meu diari de guerra,